Słowniczek pojęć kredytowych

Mając na uwadze fakt, że język wykorzystywany w umowach pożyczkowych jest często dla klientów niezrozumiały, postanowiliśmy stworzyć słownik pożyczkowy, dzięki któremu mogą Państwo zrozumieć poszczególne zwroty, terminy, skróty, które powinien znać każdy klient firmy pożyczkowej. Jeśli jednak zdarzy się sytuacja, iż nasz słownik nie zawiera jakieś terminu, którego Państwu poszukują, prosimy o wysłanie do nas wiadomości korzystając z formularza kontaktowego.

Chwilówka
Ekspresowa pożyczka, ograniczone formalności, przyznawana najczęściej na okres do 30 dni

Debet
Ujemne saldo na rachunku w banku, zazwyczaj naliczane są odsetki

Decyzja kredytowa
Odpowiedź pozytywna bądź negatywna dotycząca złożonego wniosku o pożyczkę.

Doradca finansowy
Pracownik firmy, który pomaga przy uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej. Najczęściej za swoją pomoc pobiera wynagrodzenie prowizyjne uzależnione od wysokości pożyczek, często namawiają na wybór oferty korzystny z punktu widzenia firmy, a nie klienta.

ERIF
Biuro informacji, w którym zamieszczone są informacje o klientach, którzy nie wywiązali się ze zobowiązań,  a także informacje o przedsiębiorstwach należących do KRUK

EURIBOR
Euro Interbank Offered Rate czyli stopa procentowa, według której udzielane są kredyty w EURO.

Expander
Pośrednik finansowy, który świadczy usługi związane z doradztwem kredytowym- gotówkowym, hipotecznym i samochodowym.

Firma pożyczkowa
Przedsiębiorstwo finansowe, które udziela klientom pożyczek ze środków własnych.

Formularz informacyjny
Formularz, w którym zamieszczone są informacje o pożyczce, powinien być udostępniony klientom przed podpisaniem umowy pożyczkowej.

Gwarancja bankowa
Bank zobowiązuje się, że jeśli klient nie spłaci zobowiązania finansowego, zrobi to za niego bank. Gwarancja bankowa jest dodatkowo płatna. Bank ocenia również wiarygodność klientów.

Hipoteka
Wpis banku w księdze wieczystej nieruchomości. Zabezpiecza ona spłatę kredytu. Jeśli klient nie spłaci zobowiązania, bank przejmuje nieruchomość.

Interchange
Opłata sprzedawców za płatność kartą klientów. Opłata trafia zarówno do banków, jak i producentów kart. W zeszłym roku jej wysokość została obniżona do 0,5%. Wpłynie to z pewnością na wzrost placówek usługowych, w których można płacić kartą.

Karencja
Okres czasu, przez który klient nie musi spłacać odsetek ani rat kredytu.

Karta kredytowa
Karta, dzięki której klienci mogą dokonywać w sklepach i sieci internetowej zakupów bezgotówkowych. Zakupy są zrobione na kredyt. Istnieje najczęściej okres bez odsetek- zazwyczaj trwa do 60 dni. Po przekroczeniu tego terminu naliczane są odsetki, a kredyt powinien zostać spłacony.

KNF
Komisja Nadzoru Finansowego. Jej zadaniem jest kontrola nad krajowymi instytucjami finansowymi, w tym bankami, firmami ubezpieczeniowymi, a także towarzystwami funduszy inwestycyjnych. Firmy pożyczkowe nie są pod kontrolą KNF, aczkolwiek możliwe, że wkrótce ulegnie to zmianie.

Konsolidacja
Połączenie kilku zobowiązań kredytowych i pożyczkowych w jedno zobowiązanie. Zazwyczaj wpływa na obniżenie raty. Konsolidacji podlegają również niespłacone karty kredytowe.

Kontynuacja
Wznowienie zobowiązania finansowego na ten sam okres

Koszt pożyczki
Wysokość obciążenia finansowego pożyczki. Na koszt pożyczki składają się odsetki, prowizja, opłata administracyjna, opłata za dostarczenie pieniędzy, a także ubezpieczenie.

KPF
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych – podmiot reprezentujący interesy firm z branży finansowej.

KRD
Kajowy Rejestr Długów – krajowa instytucja, która współdziała z firmami. Jej celem jest rejestracja zadłużenia wobec tych firm. Dzięki niej istnieje możliwość weryfikacji wiarygodności klientów.

Kredyt
Środki finansowe jakie może pożyczyć klientom bank oraz SKOK.

Kredyt hipoteczny
Kredyt , którego spłata zabezpieczona jest nieruchomością (zarówno mieszkaniową, jak i gruntową oraz komercyjną).

Kredyt konsumencki
Kredyt udzielany zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim. Może być udzielony osobie fizycznej. Kwota maksymalna kredytu konsumenckiego wynosi 255 550 złotych. Szczególnie chronione są prawa pożyczkobiorcy.

Kredyt kupiecki
Kredyt udzielany klientowi przez sprzedawcę. Opiera się na odroczeniu terminu płatności.

Kredyt odnawialny
Kredyt na koncie klienta. Zwany jest także debetem. Jest to możliwość wyciągnięcia z rachunku większej aniżeli jest na rachunku bankowym pieniędzy.

Kredyt samochodowy
Kredyt, którego środki przeznaczone są na zakup samochodu. Zabezpieczeniem jest samochód.

Księga wieczysta
Rejestr, w którym  można zweryfikować najważniejsze informacje dotyczące nieruchomości, w tym takie jak stan prawny nieruchomości. Zamieszczone są w nim dane nieruchomości, lokalizacja, a także dane właściciela.

Leasing
Jest to pewnego rodzaju pożyczka ruchomości- najczęściej samochodów. Właścicielem jest firma leasingowa, a klient spłaca raty leasingowe. Na koniec rzecz będąca przedmiotem leasingu może zostać przez niego wykupiona w atrakcyjnej cenie.

LIBOR
London Interbank Offered Rate. Jest to stopa procentowa, według  której udzielane są kredyty we frankach szwajcarskich.

Lista ostrzeżeń publicznych
Lista, która publikowana jest przez KNF. Zamieszczone są na niej podmioty, które działają na runku bez odpowiedniej licencji na oferowanie usług i produktów finansowych, zwłaszcza przyjmowanie środków finansowych w celu obciążania ich ryzykiem.

LTV
Loan to value – współczynnik, który ocenia wkład własny klienta w kredytowaną nieruchomość. Współczynnik LTV = 80% oznacza, że klient z własnych środków finansuje jedynie 20% nieruchomości, pozostała część jest kredytowana w banku.

Marża
Część oprocentowania zmiennego, która jest zarobkiem banku. Pozostała część stanowi koszt pożyczenia pieniędzy.  

Mikropożyczka
Pożyczka udzielona w małej wysokości.  Najczęściej do 5000 zł. Mikropożyczki udzielane są głównie na krótki okres czasu- najczęściej do 60 dni.

Monit
Wezwanie wysyłane przez instytucję finansową do spłaty zobowiązania finansowego. Wysyłane jest najczęściej w formie listu lub wiadomości SMS. Wysyłanie monitu wiąże się dla klienta z dodatkowymi opłatami- często ok. 40 zł.  

Należności
Środki finansowe, które klient jest zobowiązany zwrócić firmie pożyczkowej.

NBP
Narodowy Bank Polski.

Notus
Jeden z pośredników finansowych na krajowym rynku. Świadczy usługi w doradztwie kredytowym.
    
OC
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w ubezpieczeniu samochodu, ubezpieczenie przed spowodowaniem przez klienta wypadku i poszkodowaniu osoby trzecie. W Polsce ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. W ramach tego ubezpieczenia naprawiony zostanie jedynie samochód osoby poszkodowanej.

Odsetki
Wyrażone w formie kwotowej oprocentowanie zobowiązania finansowego.

Odsetki ustawowe
Maksymalna wysokość odsetek jakie w skali roku mogą zostać naliczone klientom przez instytucje finansowe. Aktualnie jej wysokość jest równa  4- krotności stopy lombardowej publikowanej przez NBP. W styczniu minionego roku wynosiła 16 %.

Open Finance
Jeden z pośredników finansowych na rynku. Świadczy usługi  doradztwa kredytowego.

Opłata administracyjna
Opłata administracyjna naliczana jest klientom przez firmy pożyczkowe. Wiąże się z naliczeniem kosztów obsługi pożyczki, co oznacza wzrost wysokości spłaty pożyczki. Jest dochodem firmy pożyczkowej.

Opłata za obsługę w domu
Opłata, która naliczana jest klientom przez firmy pożyczkowe, które wypłacają środki finansowe przez swoich agentów. Wysokość opłaty jest najczęściej znacznie zawyżona i stanowi dochód firmy pożyczkowej.

Oprocentowanie
Kwota, o którą powiększone jest zobowiązanie finansowe. Oprocentowanie liczone jest w skali roku. , którą musimy spłacić liczone jest w skali roku.

Parabank
Instytucja działająca na rynku finansowym. Nie jest bankiem ani Kasą Oszczędnościowo Kredytową. Pozyskuje środki finansowe od klientów, które następnie pożycza dalej.  

Poręczyciel
Osoba, która poręcza za zobowiązanie finansowe klienta. Jeśli zobowiązanie nie zostanie spłacone przez tego klienta, ta osoba jest obowiązana uregulować zaległości za tą osobę.

Pożyczka
Środki finansowe udzielone klientowi przez instytucję finansową, które podlegają zwrotowi.

Pożyczka pod zastaw
Pożyczka, w której, aby otrzymać środki finansowe, klient musi przepisać bankowi jakąś rzecz.

Pożyczkobiorca
Osoba, która bierze pożyczkę.

Promesa
Bank lub instytucja finansowa zobowiązuje się do pożyczenia klientowi pieniędzy, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów.

Prowizja
Opłata finansowa jaka jest naliczana za udzielenie pożyczki. Stanowi dodatkowe zwiększenie kwoty pożyczki, która ma zostać spłacona przez pożyczkobiorcę. Prowizji NIE PŁACI się przed udzieleniem pożyczki.

Przedłużenie
Odroczenie spłaty pożyczki o kolejny okres.

Przewalutowanie
Zmiana waluty zaciągniętego kredytu.

Ranking pożyczek
Wyszczególnienie najlepszych pożyczek jakie dostępne są na rynku.

Rata
Część spłaty zobowiązania finansowego. Składa się z kapitału jako części kredytu oraz odsetek. Rata musi być spłacana każdego miesiąca w ramach spłaty zaciągniętego kredytu.  

Rata annuitetowa
Oznacza raty równe. W pierwszej kolejności spłacane są przede wszystkim odsetki kredytowe oraz mniejszą część kapitału. Pod koniec spłaty kredytu następuje zmiana, wówczas większą część raty stanowi kapitał, gdyż odsetki są już w większości spłacone. Przy wyborze rat równych zwiększa się zdolność kredytowa klientów.  

Rata malejąca
Klient spłaca w każdej racie identyczną ilość kapitału i z każdą ratą coraz mniej odsetek. Pierwsza rata jest najwyższa, a ostatnia najmniejsza.

Rejestracja
Założenie profilu przez klienta na stronie internetowej firmy pożyczkowej. Podczas rejestracji profilu klient zobowiązany jest do uzupełnienia podstawowych danych osobowych, a także dokonać przelewu ze swojego rachunku bankowego w celu weryfikacji. Koszt przelewu weryfikacyjnego zazwyczaj wynosi 1 grosz.

Restrukturyzacja
Program, którego celem jest spłacenie przez klienta długu. W sytuacjach problematycznych można zwrócić się z prośbą o rozłożenie pożyczki na dogodne raty.

Rolowanie długu
Kontynuowanie dotychczasowej pożyczki, na ten sam lub dłuższy okres czasu.

ROR
Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy. Jest to konto w banku. Banki do rachunku ROR udostępniają kartę.

RPP
Rada Polityki Pieniężnej.  Jej zadaniem jest ustalanie wysokości stóp procentowych, które są podstawą ustalania wysokości oprocentowania pożyczek.

RRSO
Roczna rzeczywista stopa procentowa.

Ryzyko kursowe
Ryzyko jakie wiąże się z kredytem w walucie obcej. Jeśli kurs złotówki spadnie, klient zobowiązany jest do spłaty wyższych rat kredytowych.

Rzetelna firma
Instytucja, która zajmuje się weryfikacją wiarygodności, rzetelności, a przede wszystkim uczciwości firmy. Firmy pożyczkowe również korzystają z certyfikatów „rzetelna firma”.

Scoring
Punktacja, według której przyznaje się klientom punkty, za poszczególne elementy, do których zaliczyć można wiek, stan cywilny, liczba posiadanych dzieci, zatrudnienie. Scoring wykorzystywany jest w celu weryfikacji zdolności kredytowej klienta.

SMS Pożyczka
Pożyczka, którą aby dostać należy wysłać wiadomość SMS

Social lending
Portale społecznościowe, które łączą klientów, którzy chcą zainwestować środki finansowe z osobami, które z kolei szukają pożyczkodawców.  Social lending umożliwia uzyskanie dochodu dla inwestora poprzez pożyczenie środków finansowych na warunkach ustalonych przez pożyczkodawcę.

Spirala zadłużenia
Zaciąganie kolejnych pożyczek na potrzeby spłaty poprzedniej pożyczki.

Spłata minimalna
W przypadku karty kredytowej, jest to minimalne środki finansowe jakie klient jest obowiązany, aby móc korzystać w dalszym ciągu z karty kredytowej.

Spread Walutowy
Jest to różnica w kursie walutowym, po którym bank sprzedaje oraz kupuje obcą walutę. Ma to znaczenie przy kredytach, gdyż wypłacany w złotówkach kredyt, przeliczany jest po niższym kursie, a spłacając go klient musi płacić więcej za walutę.

Stałe zlecenie
Przelew bankowy, którego ustawienia wpływają na dokonywanie regularnych przelewów w tej samej kwocie na wskazany rachunek bankowy. Najczęściej ustawiony do spłat rat kredytowych lub zobowiązań finansowych.

Termin spłaty
Termin, w którym klient zobowiązany jest spłacić zobowiązanie finansowe.

Transakcja Bezgotówkowa
Transakcja kartą płatniczą, która dokonywana jest w sklepie stacjonarnym lub internetowym. Do transakcji bezgotówkowych nie są wliczone wypłaty środków finansowych z bankomatów i placówek bankowych.

Transza Kredytu
Część kredytu, jaka zostaje wypłacona przez bank klientowi. Najczęściej wypłacana jest w ramach kredytu na budowę domu, po każdym skończonym etapie budowy.

Ubezpieczenie
Zobowiązanie do spłaty kredytu w całości lub jego części w sytuacji zajścia określonego w umowie zajścia, głównie śmierci lub utraty pracy. Kredyty najczęściej ubezpieczane są w takich instytucjach jak Hestia, Compensa, TU Europa, Concordia oraz Amplico .

Ubezpieczenie pomostowe
Stosowane jest przy kredytach hipotecznych. Jest to ubezpieczenie, które po wypłacie kredytu, a które następuje jeszcze przed wpisem do księgi wieczystej nieruchomości.

Umorzenie
Zlikwidowanie części zaległości finansowych klienta przez firmę pożyczkową. Klient może w przypadku zaistnienia trudnej sytuacji życiowej i finansowej wnioskować o umorzenie części odsetek.

Umowa pożyczki
Dokument podpisany przez pożyczkodawcę i pożyczkobiorcę, który reguluje prawa i obowiązki stron jakie związane są z zaciągniętą pożyczką.

UOKiK
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jego celem jest ochrona i zabezpieczenie interesów konsumentów w kraju.

Weksel
Rodzaj papieru wartościowego, który zobowiązuje osobę wystawiają weksel do spłaty zobowiązania finansowego na nim wpisanego.

WIBOR
Warsaw Interbank Offered Rate. Jest to stopa procentowa, na podstawie której oprocentowane są kredyt hipoteczne w złotówkach.

Wierzytelności
Środki finansowe jakie zostały udzielone przez firmę pożyczkową klientom.

Windykacja
Proces ściągania środków finansowych, które nie zostały spłacone przez dłużnika.

Wkład własny
Jest to część środków finansowych jakie wpłacone są przez klienta w związku z zakupem pewnej rzeczy. Reszta środków pochodzi z kredytu.

Zabezpieczenie
Zabezpieczenie, które ma zapewnić spłatę zobowiązania finansowego. Może być w formie zastawu, weksla lub poręczenia.

Zaświadczenie
Zaświadczenie o dochodach wystawiane przez pracodawcę.
 


Przydatne artykuły i informacje o pożyczkachLosowo wybrane przydatne informacje i porady na temat pożyczek

Zobacz wszystkie porady i artykuły