Co powinno znaleźć się na umowie pożyczki

Co powinno znaleźć się na umowie pożyczki

Nieważne, czy środki finansowe pożyczamy od znajomych, rodziny, czy firmy pożyczkowej, należy mieć potwierdzenie tej transakcji. Najczęściej podpisuje się w tym celu umowę pożyczki pomiędzy pożyczkodawcą, a pożyczkobiorcą. Tylko prawidłowo spisana umowa będzie gwarantować bezpieczeńśtwo obu stron.

Wiadomo, że musi być sporządzona w przynajmniej dwóch identycznych egzemplarzach. Musi również posiadać wiele istotnych zapisów, które muszą być zawarte w treści umowy pożyczkowej. Poniżej przedstawiamy co powinna zawierać rzetelna umowa.

Strony umowy pożyczkowej

Umowa pożyczkowa powinna precyzyjnie określać kto jest stroną tejże umowy, a także jaką pełni rolę. Stronami umowy są tutaj pożyczkodawca udzielający pożyczki i pożyczkobiorca przyjmujący pożyczkę. Do przygotowania umowy pożyczki konieczne jest przedstawienie dowodów osobistych. W przypadku kiedy stroną umowy jest instytucja finansowa, konieczne jest wskazanie nazwy firmy i adresu jej siedziby, a także numeru NIP, REGON i KRS. Jeśli firma jest częścią spółki, koniecznie jest podanie danych tejże spółki.

Przedmiot umowy pożyczkowej

Przez przedmiot umowy rozumie się określoną w umowie kwotę finansową, którą pożyczkodawca pożycza pożyczkobiorcy. Powinna ona być dokładnie określona. Należy w tym punkcie zamieścić informacje na jaki okres czasu pożyczkodawca pożycza pieniądze. Może być wyrażony w dniach, tygodniach lub miesiącach. Jest to istotne, gdyż po upływie tego okresu pożyczki, pożyczkodawca naliczać będzie opłaty.

Czas trwania umowy

W umowie pożyczkowej konieczne jest podanie czasu trwania umowy, tj. Zapis w postaci dnia, miesiąca i roku kiedy została umowa podpisana. Jest to zazwyczaj dzień uruchomienia pożyczki. Ponadto należy podać dzień zakończenia umowy, czyli dzień w którym pieniądze powinny zostać zwrócone.

 

czas umowy

 

Koszty pożyczki

Pożyczkodawca decyduje o tym jakie koszty wiążą się z uzyskaniem takiego zastrzyku gotówki. Pożyczkodawca może zrezygnować z naliczania odsetek lub prowizji. Najczęściej dotyczy to pożyczania pieniędzy od przyjaciół lub rodziny, ale dotyczy także wielu chwilówek i ich ofert dla nowych klientów.

Jeśli jednak pożyczkodawca nie zrezygnuje z naliczania kosztów, umowa pożyczkowa musi zawierać postanowienia dotyczące kosztów pożyczki. Powinny one zostać szczegółowo wypisane w umowie pożyczkowej. Wymienić tutaj można: odsetki, prowizja, ubezpieczenie, opłaty przygotowawcze, operacyjne i inne tego typu. Wszystkie koszty powinny być dodane i przedstawione w postaci całkowitego kosztu pożyczki. W tej części umowy należy wskazać także całkowitą kwotę do spłaty, czyli wysokość pożyczki wraz z opłatami.

Zasady pożyczki i terminy zwrotu

W umowie pożyczki powinny znaleźć się zapisy dotyczące warunków związanych ze zwrotem zaciągniętego zobowiązania. Mowa tutaj między innymi o postanowieniach dotyczących formy zwrotu pożyczki, czy ma się ona odbyć osobiście czy przelewem na konto. W przypadku zwrotu osobistego, powinien znaleźć się na umowie zapis dotyczący miejsca, w którym należy tego zwrotu dokonać. Z kolei w przypadku wyboru przelewu bankowego powinien znaleźć się w treści umowy nr konta w banku wraz z podaniem nazwy odbiorcy i tytułu przelewu. Niezależnie od formy zwrotu, umowa pożyczkowa powinna zawierać informacje dotyczące wyboru formy spłaty zobowiązania, tak żeby pożyczkobiorca nie miał wątpliwości co do formy zwrotu zobowiązania.

Zabezpieczenie spłaty pożyczki

Część firm pożyczkowych wymaga od pożyczkobiorców wybrania pewnej formy zabezpieczenia pożyczki. Może to być między innymi zastaw, poręczenie oraz weksel, a także ubezpieczenie. Powinno to jednak zostać uwzględnione w treści umowy lub w formie załącznika. Należy podkreślić, że nie jest to obowiązkowe. Jednak jeśli firma pożyczkowa nakłada na klienta taki obowiązek- musi to być zawarte w umowie.

Spłata pożyczki przed terminem

Umowa pożyczki określa termin spłaty zobowiązania. Jednak można zazwyczaj zobowiązanie spłacić wcześniej. Najczęściej klient może oczekiwać zwrotu części kosztów pożyczki związanych z niewykorzystanym okresem pożyczki. Ważne jest, aby umowa zawierała informacje dotyczące zasad postępowania firmy pożyczkowej w przypadku spłaty pożyczki przed terminem.

Przedłużenie pożyczki

Klienci czasami znajdują się w trudnych sytuacjach, kiedy nie mogą zwrócić w terminie wszystkich zaciągniętych zobowiązań. Wiele firm pożyczkowych przewiduje w takiej sytuacji możliwość przedłużenia okresu spłaty zobowiązania. Zapis dotyczący możliwości skorzystania z takiej opcji. Najczęściej pożyczkodawca zamieszcza tutaj dokładne zasady takiej usługi. Ważne jest, aby umowa zawierała niezbędne informacje na temat okresu na jaki można maksymalnie przedłużyć spłatę zobowiązania, a także koszty związane ze skorzystaniem z takiej opcji.

Konsekwencje braku spłaty zobowiązania w terminie

Brak spłaty zobowiązania finansowego w terminie oznacza wzrost długu. Każdy dzień zwłoki oznacza naliczenie odsetek karnych. Często należy doliczyć także koszty wysłania monitów. Są to wezwania do zapłaty. Warto wspomnieć, że częstotliwości oraz koszty wysłania takich wezwań powinny być zawarte w treści umowy pożyczkowej.

 

sąd

 

W umowie pożyczkowej powinny znaleźć się informacje dotyczące sytuacji, kiedy pomimo wezwania dłużnika do uregulowania zobowiązania, pożyczkobiorca nie ureguluje długu. Obecnie firmy pożyczkowe zazwyczaj przekazują odzyskanie długu zewnętrznej firmie zajmującej się windykacją. Część z nich od razu kieruje sprawę na drogę sądową.

Odstąpienie od umowy pożyczkowej

Klient może odstąpić od pożyczki nawet po podpisaniu umowy pożyczkowej do 14 dni. Ważne jest, że podczas odstąpienia nie musi podawać jakichkolwiek wyjaśnień. W umowie pożyczkowej powinny być określone warunki dotyczące odstąpienia od umowy, przede wszystkim forma powiadomienia pożyczkodawcy o chęci odstąpienia od umowy oraz czas jaki ma klient na zwrot pożyczonych środków finansowych.

Reklamacja

Przepisy prawa stanowią, że pożyczkobiorca może składać reklamację jeśli pożyczkodawca nie spełnia warunków przewidzianych w umowie pożyczkowej. Umowa pożyczkowa powinna określać formy zgłaszania reklamacji. Ważne jest, że pożyczkodawca powinien przewidywać kilka form zgłaszania reklamacji. Zobowiązany jest także do wskazania w jakim trybie ów reklamacje będą rozpatrywane.

Wypowiedzenie umowy pożyczkowej

Najczęściej w umowach pożyczkowych zawarty jest punkt dotyczący możliwości rozwiązania umowy pożyczkowej w sytuacji kiedy pożyczkobiorca nie spełnia warunków przewidzianych w umowie. W punkcie tym można się dowiedzieć kiedy firma pożyczkowa ma prawo wypowiedzieć umowę pożyczkową, a także jakie wiążą się z tym konsekwencje.

Podpisy

Ważną częścią umowy pożyczkowej są podpisy, które powinny być złożone zarówno przez pożyczkodawcę, jak i pożyczkobiorcę. Poprzez złożenie podpisów potwierdzają świadomość postanowień umowy oraz akceptację warunków umowy. Umowa pożyczkowa po podpisaniu nabiera mocy prawnej.

 

Podpisanie umowy

 

Pamiętaj, że tylko umowa pożyczki stanowi potwierdzenie zawarcia umowy pożyczki i uzgodnienia warunków spłaty zobowiązania. Umowa pożyczki stanowi również dokument zabezpieczający interesy stron w przypadku wystąpienia kwestii spornych.

Przed przystąpieniem do podpisania umowy pożyczkowej zapoznaj się dokładnie z treścią umowy pożyczkowej. Zabezpiecz się i dopilnuj, aby na umowie pożyczkowej zawarte zostały wszystkie powyższe punkty wraz z ich wyjaśnieniami. Kiedy wszystkie punkty są obecne, a Ty nie masz żadnych wątpliwości dotyczących zapisów umowy, możesz przystąpić do podpisania umowy.

Zobacz pozostałe informacje i porady
Ostatnio komentowane na zeropozyczki.pl

 • Kiedy dobrym rozwiązaniem jest pożyczka
  Krystyna Zofia - Ponad 2 tygodnie temu, 11.06.2019
  Moje świadectwo Witam wszystkich. Jestem po to, aby dać ci oświadczenie, że otrzymałem pożyczkę od pana Mateusza Horsta po tym, jak złożyłem kilka wniosków od różnych kredytodawców, którzy obiecali pomoc, ale nigdy nie udzielili mi pożyczki. Dopóki mój przyjaciel nie przedstawił mnie panu Mateuszowi Horstowi, obiecał mi pomóc, a on zrobił to, co obiecał bez zwłoki. pożyczkę i zmieniłem moje przekonanie. Nie wiem, czy w jakikolwiek sposób potrzebujesz prawdziwej i pilnej pożyczki. Skontaktuj się z Panem Mateuszem Horstem przez e-mail: horstmateusz4@gmail.com Dziękuję.
 • Bankowość elektroniczna w Polsce
  Krystyna Zofia - Ponad 2 tygodnie temu, 11.06.2019
  Moje świadectwo Witam wszystkich. Jestem po to, aby dać ci oświadczenie, że otrzymałem pożyczkę od pana Mateusza Horsta po tym, jak złożyłem kilka wniosków od różnych kredytodawców, którzy obiecali pomoc, ale nigdy nie udzielili mi pożyczki. Dopóki mój przyjaciel nie przedstawił mnie panu Mateuszowi Horstowi, obiecał mi pomóc, a on zrobił to, co obiecał bez zwłoki. pożyczkę i zmieniłem moje przekonanie. Nie wiem, czy w jakikolwiek sposób potrzebujesz prawdziwej i pilnej pożyczki. Skontaktuj się z Panem Mateuszem Horstem przez e-mail: horstmateusz4@gmail.com Dziękuję.
 • Bankowość elektroniczna w Polsce
  Krystyna Zofia - Ponad 2 tygodnie temu, 11.06.2019
  Moje świadectwo Witam wszystkich. Jestem po to, aby dać ci oświadczenie, że otrzymałem pożyczkę od pana Mateusza Horsta po tym, jak złożyłem kilka wniosków od różnych kredytodawców, którzy obiecali pomoc, ale nigdy nie udzielili mi pożyczki. Dopóki mój przyjaciel nie przedstawił mnie panu Mateuszowi Horstowi, obiecał mi pomóc, a on zrobił to, co obiecał bez zwłoki. pożyczkę i zmieniłem moje przekonanie. Nie wiem, czy w jakikolwiek sposób potrzebujesz prawdziwej i pilnej pożyczki. Skontaktuj się z Panem Mateuszem Horstem przez e-mail: horstmateusz4@gmail.com Dziękuję.
 • Kiedy dobrym rozwiązaniem jest pożyczka
  Cathy Sims - Ponad 2 tygodnie temu, 06.06.2019
  Potrzebujesz Kredytu? Jeśli tak, skontaktuj się z nami poprzez e-mail: ccsrsims55@gmail.com (1) Pełna Nazwa: (2) wymagana ilosć jako kredyt: (3) numer telefonu : (4) czas Trwania: (5) Kraj:
 • Kiedy dobrym rozwiązaniem jest pożyczka
  Sherlock Holmes - Ponad 3 tygodnie temu, 04.06.2019
  Witaj, zapewniamy uzasadnioną i wiarygodną pożyczkę w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Jesteśmy stowarzyszeni z największymi bankami w Ameryce i współpracujemy z United States creditbureau, aby nasze usługi były szybkie i skuteczne, udzielamy pożyczek na jasnych i zrozumiałych warunkach, z odsetkami w wysokości 3% Poproś o 1000 USD do 10 000 000,00 $ z dowolnego powodu, Euro i funty. Jeśli jesteś zainteresowany, możesz do nas dotrzeć; E-mail: SherlockHolmesloanfirm@gmail.com Tel: +1 856 272 0512
 • Zalety zakupu domu na kredyt hipoteczny
  .Mrs VICTORIA JOHNSON - Miesiąc temu
  Szukasz PRAWDZIWEJ FIRMY KREDYTOWEJ FINANSOWEJ, która udzieli Ci pożyczki w wysokości od 10 000 euro do 10 000 000 euro (na pożyczki biznesowe lub korporacyjne, pożyczki osobiste, kredyty hipoteczne, kredyty samochodowe, kredyty konsolidacyjne, kapitał podwyższonego ryzyka, pożyczki zdrowotne itp. )) A może odmówiono Ci pożyczki z banku lub instytucji finansowej z tego czy innego powodu? Złóż wniosek i uzyskaj prawdziwą pożyczkę finansową, przetworzoną i zatwierdzoną w ciągu 3 dni. PACIFIC FINANCIAL LOAN FIRM, jesteśmy pożyczkodawcą na poziomie międzynarodowym, który zapewnia PRAWDZIWE POŻYCZKI FINANSOWE osobom fizycznym i firmom o niskim oprocentowaniu 2% z ważnym dokumentem tożsamości lub paszportem międzynarodowym do weryfikacji. Spłata pożyczki rozpoczyna się 1 (jeden) rok po otrzymaniu pożyczki, a okres spłaty wynosi od 3 do 35 lat. O NATYCHMIASTOWĄ ODPOWIEDŹ I PRZETWARZANIE WNIOSKU O GRANICĘ W CIĄGU 2 DNI ROBOCZYCH, Skontaktuj się z nami bezpośrednio poprzez ten list: pacificfinancialloanfirm@gmail.com Skontaktuj się z nami, podając następujące informacje: Pełna nazwa: ____________________________ Wymagana kwota pożyczki: ________________ czas trwania pożyczki: _________________________ Cel pożyczki: ______________________ Data urodzenia: ___________________________ Płeć: _______________________________ Stan cywilny: __________________________ Adres kontaktowy: _______________________ Miasto / kod pocztowy: __________________________ Kraj: _______________________________ Zajęcie: ____________________________ Telefon komórkowy: __________________________ Wyślij prośbę o natychmiastową odpowiedź na adres: pacificfinancialloanfirm@gmail.com podziękować CEO.Mrs VICTORIA JOHNSON FIRMA PACIFIC FINANCIAL LOAN E-mail: pacificfinancialloanfirm@gmail.com